title

Dansk Vandrelaug - Københavns Afdeling


Kontakt venligst følgende, såfremt du ikke kunne gennemføre betalingen:
a. support@kbh-dvl.dk ved fejl i betalingen for vandreture og vandreferier (Husk venligst at oplyse dit tlf.nr.)
b. sommerhuskasserer@kbh-dvl.dk ved fejl i betalingen for sommerhusleje

Afdelingens ledelse udgøres af:

Formand: Lis Nielsen, Mortenstrupvej12, 2970 Hørsholm

E-mail: formand@kbh-dvl.dk

CVR-nr. 30090934

Bestyrelsen – valgt på generalforsamlingen i marts 2018:

Formand: Lis Nielsen
Næstformand: Jes B. Hermansen
Kasserer: Ingrid Sørensen
Sekretær: Bente Bisp Nielsen

Anita Garbers
Eva Anita Munck
Holger Vallentin
Ingelise Kvorning
Tove Skands Andersen
Suppleant: Grethe AagaardHANDELSBETINGELSER

Vilkår for booking, betaling m.v. af ture, rejser og sommerhuse hos
Dansk Vandrelaug – K
øbenhavns Afdeling

1. Generelle vilkår

Alle medlemmer af Dansk Vandrelaug kan booke ture, rejser, som Dansk Vandrelaug – Københavns Afdeling annoncerer, samt de to sommerhuse i henholdsvis Evetofte i Nordsjælland og Ulfshale på Møn, som afdelingen råder over. Der er dog enkelte turtyper, hvor man kan deltage uden at være medlem. Dette vil i givet fald fremgå af turannoncen.

For ture og rejser med overnatninger er prisen oplyst pr. person ved indkvartering i et delt dobbeltværelse, med mindre andet fremgår af annoncen.

Booking og betaling af ture, rejser og sommerhuse sker elektronisk via Dansk Vandrelaug – Københavns Afdelingens hjemmeside i bookingsystemet Membersite. Der skal betales med Dankort eller VisaDankort. Ved deltagelse i vandreture, hvor der ikke kræves tilmelding eller forudbetaling, sker betaling i henhold til turlederens anvisning på turen.

Alle bookinger er bindende, og hele beløbet skal indbetales, også selv om turen, rejsen eller sommerhuset afbestilles, bemærk dog mulighed for refusion under de specielle vilkår for de enkelte områder.

Dansk Vandrelaug-København tager forbehold for ændringer og har ret til at annullere ture, ferierejser og sommerhuslejeperioder ved manglende tilslutning eller andre tvingende omstændigheder, som er uden for Dansk Vandrelaug-Københavns kontrol. I tilfælde af aflysning, refunderes indbetalte beløb fuldt ud.

Ud over ovennævnte generelle og nedenstående specifikke vilkår gælder de anvisninger, som fremsendes fra Dansk Vandrelaug – Københavns Afdeling, herunder fra turledere og sommerhusadministrator/-kasserer, i forbindelse med booking og betaling af ture, rejser og sommerhuse. Såvel vilkår som anvisninger skal overholdes.

En eventuel klage over mangler ved en tur/rejse skal meddeles turens/rejsens ansvarlige turleder inden for rimelig tid efter deltagerens opdagelse af manglen, således at forholdet kan søges afhjulpet med det samme. Klager fremsat efter turens/rejsens afslutning skal fremsættes skriftligt og inden for 2 uger efter turens/rejsens afslutning ligeledes til den ansvarlige turleder.

Ethvert eventuelt krav mod Dansk Vandrelaug-København afgøres efter dansk ret og skal anlægges ved Dansk Vandrelaug-Københavns værneting.

De personlige oplysninger, som Dansk Vandrelaug-Københavns afdeling indsamler og behandler i forbindelse med tur- og rejseafviklingen og udlejning af sommerhuse, håndteres i henhold til den privatlivspolitik, som gælder for hele Dansk Vandrelaug (DVL) og som ses på www.dvl.dk.

Ud over ovennævnte generelle vilkår gælder følgende specifikke vilkår for henholdsvis

2. Endagsture (herunder endagsbusture), todages- og tredagesture.

3. Ferierejse i Danmark, dvs. ture med mere end 2 overnatninger i Danmark

4. Ferierejser i udlandet, dvs. ture med mere end 2 overnatninger i udlandet

5. Sommerhuse

2. Specifikke vilkår for endagsture (herunder endagsbusture), todages- eller tredagesture i Danmark og til udlandet - med tilmelding og betaling

For disse ture gælder følgende specielle vilkår angående booking, betaling og eventuel afbestilling:

· Turen betales elektronisk med betalingskort via bookingsystemet Membersite samtidig med bookingen. Først når beløbet er indbetalt, er bookingen registreret.

· Deltagere i ture til udlandet, fx endagsbustur til Sverige, er selv ansvarlige for at medbringe gyldigt pas eller anden gyldig legitimation, som krævet af det pågældende land.

· Eventuel afbestilling af ture skal ske til turlederen på den e-mailadresse, som er anført i annoncen. Desuden kontaktes turlederen pr. tlf., hvis afbestilling af turen sker på turdagen/turens startdato, således at der ikke ventes forgæves ved afgangen.

· Refusion ved afbestilling/afbud sker efter følgende princip:
Hele gebyret refunderes ved afbestilling senest 4 uger forud for turens startdato. Ved afbestilling/afbud mindre end 4 uger, men senest 2 uger forud for turens startdato, refunderes 50 % af turgebyret. Ved afbestilling/afbud mindre end 2 uger forud for turens startdato, sker der ingen refusion. Eventuel refusion af indbetalte beløb sker til det betalingskort, som blev anvendt til indbetalingen af turen, uanset om betalingskortet tilhører deltageren eller ej.

Ved afbestilling/afbud til ture, som koster 300 kr. eller mindre, sker dog ingen refusion, uanset afbestillingstidspunktet.


3. Specielle vilkår for ferierejse i Danmark, dvs. ferieture med mere end
2 overnatninger i Danmark

For disse rejser gælder følgende specielle vilkår angående booking, betaling og eventuel afbestilling:

· Ved ferierejser i Danmark betales evt. et depositum ved booking af rejsen. Depositum betales samtidig med bookingen. Først når depositum er indbetalt, er bookingen registreret. Den efterfølgende rate opkræves separat.
Såfremt ferierejsens fulde pris skal betales ved tilmeldingen, registreres bookingen, når beløbet er betalt.
Alle indbetalinger skal ske elektronisk med betalingskort (Dankort eller VisaDankort) via bookingsystemet.

· Eventuel afbestilling af rejser skal ske til turlederen på den e-mailadresse, som er anført i annoncen. Desuden kontaktes turlederen pr. tlf., hvis afbestilling af rejsen sker på afrejsedatoen, således at der ikke ventes forgæves ved afgangen.

· En deltager, der afbestiller sin rejse, er forpligtet til at indbetale rejsens fulde pris, dvs. også restbeløb, som eventuelt endnu ikke er indbetalt på afbestillingstidspunktet.

· Refusion ved afbestilling/afbud sker efter følgende principper: Ved afbestilling/afbud er hele rejsens pris tabt, også selv om den på afbudstidspunktet ikke er indbetalt fuldt ud, med mindre der findes en anden deltager (erstatningsdeltager). Hvis der findes en erstatningsdeltager, refunderes alt, dog med et fradrag for de administrationsomkostninger, som skiftet har afstedkommet, fx ekstra arbejde i administrationen i Dansk Vandrelaug-København. Gebyret udgør minimum 500 kr. Eventuel refusion af indbetalte beløb sker til det betalingskort, som blev anvendt til indbetalingen af depositum, uanset om betalingskortet tilhører deltageren eller ej.4. Specielle vilkår for ferierejser i udlandet, dvs. ture med mere end
2 overnatninger i udlandet

For disse rejser gælder følgende specielle vilkår angående booking, betaling og eventuel afbestilling:

· Ved ferierejser til udlandet betales evt. et depositum ved booking af rejsen. Depositum betales samtidig med bookingen. Først når depositum er indbetalt, er bookingen registreret. Den efterfølgende rate opkræves separat.
Såfremt ferierejsens fulde pris skal betales ved tilmeldingen, registreres bookingen, når beløbet er betalt.
Alle indbetalinger skal ske elektronisk med betalingskort (Dankort eller VisaDankort) via bookingsystemet.

· For alle ferierejser til udlandet skal turdeltagerne have en afbestillings- og rejseforsikring – sidstnævnte af hensyn til eventuel sygdom under rejsen - for at kunne deltage i rejsen. Kravet gælder dog ikke for rejser til de nordiske lande eller for rejser til en pris af 1.500 kr. eller lavere. Det er deltagerens ansvar at have en gyldig afbestillings- og rejseforsikring. Policenummer og forsikringsselskab skal oplyses ved tilmeldingen. Forsikringerne kan ikke købes gennem Dansk Vandrelaug-Københavns Afdeling. Det blå sygesikringsbevis medbringes til rejser i Europa (EU og EØS-lande).

· Deltagere i rejser til udlandet er selv ansvarlige for at medbringe gyldigt pas. Deltagere er forpligtet til at oplyse pasnummer på opfordring af turlederen til brug for formidling til flyselskaber. Det er deltagerens ansvar at sikre, at det navn (for- mellem- og efternavn), der oplyses ved bookingen, er identisk med det navn, der står i deltagerens pas, da deltageren ellers vil blive afvist i lufthavne/skibshavne. Ved indrejse til visse lande kræves, at passet har en gyldighed på 6 måneder ud over rejsens varighed. Deltageren er selv ansvarlig for at holde sig orienteret herom, fx på Udenrigsministeriets hjemmeside. Desuden kræves visum ved indrejse til visse lande. Deltageren vil blive informeret om eventuelt visumkrav, såfremt dette er gældende for rejsen. Deltageren kan desuden holde sig orienteret herom på Udenrigsministeriets hjemmeside. Visum søges af deltageren, med mindre andet er angivet i rejseannoncen.

· Eventuel afbestilling af rejser skal ske til turlederen på den e-mailadresse, som er anført i annoncen. Desuden kontaktes turlederen pr. tlf., hvis afbestilling af rejsen sker på afrejsedatoen, således at der ikke ventes forgæves ved afgangen.

· En deltager, der afbestiller sin rejse, er forpligtet til at indbetale rejsens fulde pris, dvs. også restbeløb, som eventuelt endnu ikke er indbetalt på afbestillingstidspunktet.

· Refusion ved afbestilling/afbud sker efter følgende principper:
Ved afbestilling/afbud er hele rejsens pris tabt, også selv om den på afbudstidspunktet ikke er indbetalt fuldt ud, med mindre der findes en anden deltager (erstatningsdeltager), der kan overtage rejsen. Hvis der findes en erstatningsdeltager, refunderes alt, dog med et fradrag for de administrationsomkostninger, som skiftet har afstedkommet, herunder fx ændring af flybillet til nyt navn og ekstra arbejde i administrationen i Dansk Vandrelaug-København. Gebyret udgør minimum 500 kr. Eventuel refusion af indbetalte beløb sker til det betalingskort, som blev anvendt til indbetalingen af depositum, uanset om betalingskortet tilhører deltageren eller ej.

· Prisen for ferierejser til udlandet er baseret på de afgifter, tariffer og valutakurser, som er gældende på annonceringstidspunktet. Dansk Vandrelaug-København tager forbehold for prisstigninger/fald på grund af ændringer i valutakurser, transportomkostninger, herunder brændstofpriser, skatter og afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser, såsom lufthavns-, start- og landingsafgifter.
En prisforhøjelse skal varsles snarest muligt og senest 20 dage før afrejse og kan ikke overstige 10 % af rejsens pris. I modsat fald kan deltageren afbestille rejsen omkostningsfrit, forudsat at deltageren meddeler Dansk Vandrelaug-København om annulleringen umiddelbart efter underretningen om prisforhøjelsen. Prisfald mindre end 20 dage før afrejse vil ikke blive refunderet. Hvis indenlandske skatter og afgifter til det offentlige nedsættes eller bortfalder inden afrejsen, er Dansk Vandrelaug-København forpligtet til at godtgøre deltageren disse, hvis beløbet overstiger 100 kr.

· Dansk Vandrelaug-København tager forbehold for ændringer i ferierejsens program under afviklingen af rejsen grundet lokale, vejrmæssige eller andre tvingende forhold. Sådanne ændringer giver ikke ret til hel eller delvis refusion af rejsens/udflugtens pris.

· Bagagetransport på ferierejser pr. fly følger flyselskabernes regler herfor.

· Ved ferierejser, hvor Dansk Vandrelaug-København samarbejder med et rejsebureau om turen, og hvor bureauet er den tekniske rejsearrangør, gælder handelsbetingelserne for det pågældende rejsebureau.

5. Specielle vilkår for sommerhuse


For sommerhuse gælder følgende specielle vilkår angående booking, betaling og eventuel afbestilling:

· Husene kan bookes af alle medlemmer af Dansk Vandrelaug (DVL).

· Som Lejer betragtes det DVL-medlem, hvis medlemsnummer oplyses ved bookingen, uanset hvem, der måtte foretage indbetalingerne. Det er således navn, adresse, tlf. og e-mail for DVL-medlemmet, der skal oplyses i forbindelse med bookingen.

· DVL-medlemmet, som har booket huset, skal altid selv være gæst, dvs. huset må ikke lånes ud til andre.

· Huset må kun bebos af det antal personer, der er sengepladser til. Antal sengepladser fremgår af beskrivelsen af sommerhuset.

· Der betales separat for forbrug af el og brænde.

· Der skal være ryddet op i og omkring huset, og huset skal være rengjort ved afrejse.

Booking, betaling og eventuel afbestilling:

· Booking sker elektronisk på Dansk Vandrelaugs – Københavns Afdelings bookingsystem Membersite via afdelingens hjemmeside.

· Ved bookingen betales et depositum på 500 kr., som dækker depositum for forbrugsafgifter (el og brænde). Desuden betales lejen for den ønskede periode. Depositum og leje skal betales elektronisk med betalingskort samtidig med bookingen. Først når det samlede beløb er indbetalt, er bookingen registreret, og huset reserveres i DVL-medlemmets navn.

· Når indbetalingen er modtaget, fremsendes bekræftelse samt link til praktiske oplysninger og oversigtskort. Senest en uge forud for lejeperiodens startdato fremsendes kode til nøgleboks, checkliste for rengøring og forbrugsskema (for el og brænde).

· Eventuel afbestilling skal ske til sommerhuskassereren på den e-mailadresse, der fremgår af DVL-KBHs hjemmeside. Såfremt afbestillingen sker senest 4 uger forud for lejeperiodens startdato, refunderes depositum og leje fratrukket et administrationsgebyr på 150 kr. Såfremt afbestillingen sker mindre end 4 uger forud for lejeperiodens startdato, refunderes alene det indbetalte depositum på 500 kr.

· Senest en uge efter afrejsedatoen indsendes opgørelse over forbrug af el og eventuel brænde til sommerhuskassereren på e-mail-adresse som anført ovenfor. Forbruget modregnes i det indbetalte depositum på 500 kr. Ved et eventuelt mindre forbrug udbetales det overskydende depositum. Ved et eventuelt merforbrug, udsendes opkrævning på merforbruget. Såfremt forbrugsopgørelsen ikke modtages inden for den anførte tidsfrist, refunderes det indbetalte depositum ikke.

· Eventuel refusion af indbetalte beløb sker til det betalingskort, som blev anvendt til indbetalingen af depositum og lejen, uanset om betalingskortet tilhører Lejer eller ej.

· Dansk Vandrelaug – Københavns Afdeling forbeholder sig ret til at holde Lejer økonomisk ansvarlig for påførte skader, som ikke kan henføres til almindelig slidtage og/eller mindre brækage af service. Det anbefales derfor, at Lejer straks melder eventuelle forårsagede skader til sit forsikringsselskab ligesom sådanne skader straks skal meldes til den sommerhusansvarlige på e-mail-adressen: sommerhus-administrator@kbh-dvl.dk.

Nærværende version blev vedtaget af DVL-Københavns Afdelingens bestyrelse den 6. november 2018 og vil være gældende fra publiceringen på afdelingens hjemmeside ultimo november 2018. Versionen erstatter tidligere version fra oktober 2016.

6. november 2018

Dansk Vandrelaug – Københavns Afdeling

v/ formand Lis Nielsen,

Mortenstrupvej 12,
2970 Hørsholm


e-mail: formand@kbh-dvl.dk

CVR-nr. 30090934

https://dvl.dk/koebenhavn/